Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

500 zł na dziecko w Słupcy

Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości. O 500 złotych na dziecko, rodzice ze Słupcy będą mogli starać się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przeczytajcie, co powinniście wiedzieć na ten temat.

Przypomnijmy, program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. W tym wypadku obowiązuje jednak kryterium dochodowe. Wniosek wraz z załącznikami można będzie pobrać w siedzibie słupeckiego MOPS-u, gdzie zostaną zatrudnione dwie dodatkowe osoby. – Dostępne będą cztery drogi złożenia wniosków: osobiście w siedzibie Ośrodka, w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną poprzez: Platformę Informacyjno-Usługową CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną oraz za pomocą systemu elektronicznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych- czyli Platformy Usług Elektronicznych- PUE – tłumaczy kierownik MOPS-u, Ewa Wisła.

Warto dodać, że ustawa zawiera możliwe do zastosowania mechanizmy w przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub jego wydawania niezgodnie z jego przeznaczeniem. – Rozwiązania te określa art. 9, art.15, art.22 i art.23 ustawy. W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego wypłacający świadczenia będzie mógł zmienić jego wypłatę na pomoc w formie rzeczowej lub usług, np.: opłacenie żłobka. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda faktyczna sytuacja w rodzinie. Oznacza to, że w celu ustalenia, jak wygląda sytuacja w rodzinie, wywiad środowiskowy będzie mógł zastać przeprowadzony zarówno na etapie ubiegania się oświadczenie – dotyczy to wątpliwości co do sprawowania opieki nad dzieckiem, jak i później- w trakcie pobierania tego świadczenia – dodaje Ewa Wisła.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 ( włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana będzie z wyrównaniem od kwietnia. Natomiast rozpatrzenie wniosku złożonego w w/w terminie następuje w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipcu 2016r. prawo do świadczenia ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku. Warto też pamiętać, że wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz