Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Budżet wykonany. Pyrzyk z jednogłośnym absolutorium

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok było głównym punktem podczas obrad wczorajszej Sesji Rady Miasta Słupcy.

Podstawowe informacje na temat budżetu z ubiegłego roku przedstawił radnym w swoim sprawozdaniu burmistrz Michał Pyrzyk. Pierwszy budżet uchwalony przez Radę Miasta 19 grudnia 2014 roku zakładał prognozowane dochody na poziomie 34 614 000 zł i wydatki w kwocie 34 398 000 zł. Zmiany wprowadzone w tym projekcie w trakcie roku spowodowały, że wspomniane dochody wzrosły o 2 641 000 zł, a wydatki o 5 363 000 zł. W końcowym rozrachunku dochody wyniosły zatem 37 380 000 zł, a wydatki wykonano w kwocie 38 841 000 zł. Spowodowało to, że zakładany przez radnych deficyt w kwocie 2 500 000 zł zmalał i wyniósł ostatecznie 1 461 000 zł. Dochody miasta w 2014 roku w porównaniu z rokiem poprzednim były wyższe o 2 600 000 zł. Na poszczególne zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w ubiegłym roku miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 2 000 000 zł. Z tego tytułu zobowiązania wynikające z kredytów wynoszą aktualnie 10 214 000 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. W głosowaniu podczas sesji słupeccy radni jednogłośnie opowiedzieli się jego przyjęciem i udzielili absolutorium burmistrzowi miasta.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz