Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Gmina Powidz odpowiada na protesty związane z budową schodów przy jeziorze

Na nasze pytania dotyczące budowy schodów przy brzegu tamtejszego jeziora odpowiedziała Gmina Powidz.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ. Lokalizacji schodów sprzeciwiają się niektórzy mieszkańcy. Ich zdaniem realizacja tego projektu może negatywnie wpłynąć na środowisko. Do sprawy odniósł się samorząd.

– Szanowna Redakcjo, inwestycja, o której mowa jest zaplanowana na działce nr 633 (odcinek nr 1) oraz nr 452 (odcinek nr 2) obręb Powidz, gmina Powidz, wybór miejsca wiąże się z licznymi prośbami o zagospodarowanie tego terenu podczas zebrań wiejskich sołectwa Powidz oraz z inicjatywy Sołtysa Sołectwa Powidz.

Dnia 7.09.2020 r. uchwałą nr 6/20 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Powidz został zabezpieczony budżet w kwocie 10 000 zł na rok 2021 z Funduszu Sołeckiego na wykonanie projektu zagospodarowania ww. działek jako zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa zejścia do jeziora (działki nr 633 i 452)”. Zadanie przegłosowano przy 34 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących”.

W ramach zadania zostało zaplanowane utwardzenie zejścia – schody z materiałów kamiennych – granitowych na podbudowie wraz z wykonaniem oświetlenia (działka nr 633) oraz wykonanie nawierzchni trawiastej (działka nr 452). Realizacja tego zadania spowoduje utwardzenie kolejnego zejścia do Jeziora Powidzkiego i promenady, a także poprawę estetyki terenu i stanu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Przedmiotowe zadanie jest zgodne z Sołecką Strategią Rozwoju Wsi Powidz – cel: Poprawa warunków życia na wsi poprzez podnoszenie jakości infrastruktury technicznej i społecznej, projekt: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej; cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i około turystycznej.

Zadanie jest także zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy – cel: Zrównoważony rozwój turystyki, cel szczegółowy: Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych. Podczas inwentaryzacji terenu ustalono, że na przebudowywanym odcinku nr 1 znajdują się zniszczone betonowe schody terenowe (działka nr 633), natomiast na odcinku nr 2 znajduje się nawierzchnia trawiasta wymagająca wyrównania. W związku z powyższym usytuowanie schodów na działce nr 633 zaplanowano ze względu na ich obecność, dlatego przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmiany zagospodarowania terenu.

Odnosząc się do wpływu inwestycji na środowisko według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na długość odcinka poniżej 1 km oraz na przeznaczenie ciągów dla ruchu pieszego. Łączna długość projektowanych odcinków wynosi: Odcinek 1 – przebudowa schodów – długość 96,42m; szerokość 1,8m (oraz obrzeża 2×0,08m) Odcinek 2 – przebudowa trawiastego ciągu ruchu pieszego – długość 84,30m; szerokość 3,00m. Przedsięwzięcie nie wprowadza na teren nowego rodzaju źródeł emisji. Zakres robót nie spowoduje zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie naruszy istniejących stosunków wodnych i nie wpłynie na zmianę krajobrazu.

Umowa z Wykonawcą: Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń na zadnie: „Poprawa infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz” dla cz.3 m.in. w zakresie: Przebudowa ciągów pieszych – „Zejście do jeziora” została podpisana 1.12.2022 r. natomiast plac budowy został przekazany 9.12.2022 r. w związku z tym nie ma możliwości dokonania zmian.

Termin zakończenia prac: do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Koszt inwestycji to 276 110,76 zł – czytamy w odpowiedzi sekretarza Gminy Powidz, Beaty Kwitowskiej.

 

Chcą zbudować schody w okolicach Jeziora Powidzkiego. Mieszkańcy protestują.

 

 


Najnowsze komentarze
  • Zróbcie wpierw porządek na terenie plaży miejskiej brud smród brak sanitariatów jedno WC brzydzi się, monitorowałam wszędzie ale żadnego odzewu.
    Nigdy więcej potrzeba Wam sanepidu a nie schodow

  • …napisała turystka. Proszę Pani, ile Panią kosztuje skorzystanie z plaży publicznej w Powidzu?

Dodaj komentarz