Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Gwit za Absolutorium

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok otrzymał wójt Gminy Powidz, Jakub Gwit.

-Dziękuję za zaufanie i udzielenie mi przez Radę Gminy Powidz wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Powidz w 2019 r. (14 głosów ,,za”, 1 głos wstrzymujący ).

Rok 2019 to rok realizowania zrównoważonego rozwoju Gminy Powidz:

-Podniesienie atrakcyjności dla mieszkańców i turystów: ścieżka pieszo – rowerowa, pomosty, droga w m. Ługi, OSA Przybrodzin i Anastazewo, Przybrodzin – plac zabaw, scena mobilna, rewitalizacja rynku, wsparcie oznaczenia jeziora Powidzkiego i bezpieczeństw nad wodą, zabezpieczenie transportu publicznego (środki z rządowego programu FRPA), funkcjonujące plaże i otwarte 3 kąpieliska

-Ochrona środowiska: unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, modernizacja przepompowni ścieków Charbin i systemu odprowadzenia ścieków oczyszczonych na Ługach , dokumentacja projektowa kanalizacji ul. Źródlana, Widokowa w Powidzu, powołanie z Gminą Ostrowite Spółdzielni Socjalnej ,,Razem dla Środowiska”, dążenie do budowy sieci gazowej, program wymiany źródeł ciepła na ekologiczne (13 dotacji) i współpraca z WFOŚiGW w
zakresie rządowego programu ,,Czyste powietrze”
Uwzględnienie wszystkich sołectw: fundusz sołecki nieustępliwość w walce o świetlicę w Anastazewie (najdalej oddalonym sołectwie) i utrzymanie dotacji z PROW.

-Społeczeństwo: współpraca z NGO – program współpracy, wsparcie przedsięwzięć (logistycznie i organizacyjne) –》 szansa na dodatkowe środki i realizację zadań przez podmioty będące bliżej spraw, które by realizowały; aktywność Biblioteki, Szkoły, szereg nowych inicjatyw Domu Kultury (24 nowe wydarzenia – gwiazdorki dla dzieci, koncerty piosenek świątecznych czy gwiazd niezapomnianych, objazdowe kino ,warsztaty decupage, garnscarskie, wystawa pająków, mobilne labolatorium czy 8 nowych reguralnych zajęć: rysunek, malarstwo, zajęcia wokalne, joga, hiszpański, angielski) ; wydarzenia markowe : Dni Powidz, Powidz Jam Festiwal,Szantogranie, Powidzki Festiwal Pieśni Chóralnej; współpraca z USA.

-Wykorzystanie rozwoju obszarów wojskowych: przygotowanie wniosku dot. budowy nowej oczyszczalni ścieków o dofinansowanie ze środków rządowych; współpraca z powiatem w zakresie budowy czy rozbudowy dróg powiatowych jako obronnych (obwodnice Powidza-Przybrodzina; ścieżki pieszo – rowerowe przy tych drodze)

Wyzwania – czyli co nie do końca się udało:

– powiększenie zasobu mieszkaniowego
– przelewy redystrybucyjne z nadwyżki z kar i opłat środowiskowych – za wycinkę drzew. Obowiązujące przepisy obligują gminę do zwrotu znacznych środków do WFOŚiGW
– ochrona ilościowa wód
– zwiększenie obsady Policji do obsługi Gminy Powidz

W 2019 roku zrealizowano inwestycje na kwotę prawie 2,3 mln zł , z czego z dotacji zew. 882 882,17 zł. Nie zaciągnięto kredytu. Podpisano dwie umowy o dofinansowanie strategicznych dla rozwoju gminy inwestycji (Rewitalizacja Rynku i Ścieżka pieszo – rowerowa Powidz – Przybrodzin). Przy realizacji wydatków bieżących, udało się też posiłkować dotacjami zewnętrznymi.

Dziękuję za współpracę i zaangażowanie: pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, radnym, sołtysom, organizacjom pozarządowym. Bez Waszej aktywności, to co powyżej, nie byłoby możliwe !- podsumowuje, Gwit.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz