Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Jednogłośne absolutorium w gminie Słupca

Rada Gminy Słupca udzieliła wójt Grażynie Kazuś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Decyzja radnych była jednogłośna.

Budżet gminy Słupca za 2015 rok zamknął się w kwocie 25.066.441,74 zł po stronie dochodów i 25.786.533,03 zł po stronie wydatków, co stanowiło odpowiednio  98,49% i 92,83% planu. Na inwestycje gmina przeznaczyła 2.738.183,70 zł jednak tradycyjnie, największą pozycją w budżecie była oświata. – Na jej funkcjonowanie przeznaczyliśmy 13.057.290,61 zł. Ze względu na rosnące koszty sporo czasu poświęciliśmy w ubiegłym roku i nadal poświęcamy temu tematowi. Utrzymujemy 2 gimnazja, 5 szkół podstawowych, 6 przedszkoli oraz 4 oddziały przedszkolne przy szkołach – tłumaczyła wójt Grażyna Kazuś.

Drugie miejsce na liście wydatków zajęła pomoc społeczna, na którą gmina wydatkowała 3.791.123,33 zł. – Na wykonanie zadań otrzymaliśmy 2.689.534,65 zł, dotacji celowych z różnych źródeł, nie da się jednak ukryć, że zakres obowiązkowych zadań Gminy oraz różnorodność świadczeń z roku na rok się zwiększa. Zwiększa się też ilość osób i rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej. Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu narkomanii, przeznaczyliśmy w minionym roku ponad 77.262,38 zł – dodała.

Po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu radni opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielili jednogłośnie absolutorium wójt gminy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz