Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Kolejny projekt zakończony

loga

 

„Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie”-to nazwa projektu unijnego, jaki zrealizowano w dwóch szkołach powiatu słupeckiego.

W ramach tego przedsięwzięcia grupa 10 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu uczących w branży rolniczej, wyjechała na warsztaty szkoleniowe do Ośrodka Kształcenia dla Techniki Rolniczej DEULA Nienburg w Niemczech. Mobilność miała wymiar regionalny, gdyż jej uczestnikami byli nauczyciele uczący w placówkach oświatowych Powiatu Słupeckiego (ZSP w Strzałkowie i ZSP Zagórów). Uczestnicy projektu podczas wymiany doświadczeń poszerzyli wiadomości i umiejętności zawodowe z zakresu obsługi nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych oraz umiejętności pedagogiczne i językowe. Wzbogacili także wiadomości związane z produkcją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. W ramach programu kulturowego zwiedzili najciekawsze zakątki i zabytki Dolnej Saksonii. Umiejętności nabyte dzięki wymianie doświadczeń nauczyciele wykorzystają podczas pracy z uczniami na zajęciach praktycznych.

Spotkania w w Strzałkowie i w Zagórowie miały charakter podsumowujący i zamykający realizację projektu. Na konferencji zostały przedstawione cele przedsięwzięcia, program wymiany oraz jego realizacja w postaci zajęć warsztatowych. Na spotkaniu omówiono korzyści płynące z udziału w całej inicjatywie. Wymiana doświadczeń dała uczestnikom możliwość pogłębienia umiejętności zawodowych, pedagogicznych i językowych.

Projekt„Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie” realizowany był w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”. Projekt był całkowicie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe. Spotkanie podsumowujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie poprowadziła Ewelina Zehner, a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie niżej podpisany koordynator projektu Tomasz Lubański.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz