Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Mamy głos – mamy wpływ! Prawo rodzącej do złożenia skargi na szpital.

Jeśli jesteś w ciąży lub już urodziłaś dziecko i czujesz, że Twoje prawa podczas ciąży, porodu czy połogu zostały złamane, masz prawo do złożenia skargi.

Każdy z nas jako pacjent ma prawo do złożenia skargi, której przedmiotem może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy. Warto, byś z tego prawa skorzystała nie tylko dla siebie, ale z myślą o innych kobietach, które będą w danym szpitalu rodzić po Tobie.

Skarga bowiem jest szansą dla szpitala. To informacja zwrotna o pracy personelu i o tym, czy i jak działają ustalone procedury. Skarga może więc być początkiem wprowadzania zmian na lepsze, na czym skorzystają inne pacjentki w przyszłości, ale skorzysta również szpital.

W dobie zapaści demograficznej i związanym z tym ryzykiem zamykania nierentownych „porodówek” szpitale będą szukały rozwiązań, które uczynią ich bardziej konkurencyjnymi. Jednym ze sposobów zachęcania kobiet do wyboru danej placówki jako miejsca porodu, powinno być respektowanie przez szpital praw rodzących pacjentek.

 

 

Urodziłam dziecko. Skąd mam wiedzieć, że moje prawa zostały złamane?

 

Prawa kobiet i ich partnerów w okresie okołoporodowym zawarte są w kilku dokumentach prawnych, m.in. w Standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej TUTAJ.

Jeśli czujesz, że coś poszło nie tak, masz niedobre wspomnienia, personel medyczny używał niestosownych komentarzy – zaufaj swojej intuicji. Prawdopodobnie Twoje prawa zostały złamane, gdyż kwestie komunikacyjne, które są niezwykle istotne w trakcie porodu – także zostały uregulowane w ww. Standardzie.

 

Od czego zacząć?

 

Przed każdym krokiem, który ma na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji (czy to złożenie skargi czy podjęcie innych kroków pozasądowych), warto uzyskać wgląd do dokumentacji medycznej lub uzyskać jej kopię. Prawo do tego gwarantuje Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja taka zawiera wszystkie informacje dotyczące pobytu pacjenta w placówce, w przypadku porodu są to karty obserwacji, wyniki ktg, wyniki badań krwi, dyspozycje podania leków itp. Przejrzenie dokumentów może pomóc zrozumieć, co działo się w porodzie, a także pomóc w napisaniu skargi.

Poza określonymi przypadkami, dokumentacja medyczna przechowywana jest przez szpitale przez okres 20 lat. Może ona być udostępniona także osobie upoważnionej przez Ciebie. Masz prawo uzyskać kopię dokumentów lub ich wersje elektroniczne.

Przy pierwszej prośbie o dostęp do dokumentacji – wydawana jest ona bezpłatnie. Przy kolejnych – szpital może pobierać drobne opłaty np. za wydruki. Większość placówek posiada swoje własne procedury dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej oraz własne formularze.

 

Pozasądowe kroki prawne

 

Jedną z możliwości dla kobiety, której prawa zostały złamane, jest napisanie skargi. Nie musi mieć ona żadnej konkretnej formy, wystarczy opisać wydarzenie (np. poród), zachowania personelu medycznego, zastosowane interwencje medyczne i swoje oczekiwanie od osoby/organu, do którego pismo jest kierowane (np. wyjaśnienie kwestii, przeprosiny, ukaranie pracownika). Ważne jest, by podać swoje dane (imię, nazwisko/nazwę i adres) – bez tych informacji skarga może nie zostać rozpatrzona.

Skarga może być złożona pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub nawet ustnie do protokołu (określa to § 5. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków). Jeśli chcemy mieć potwierdzenie otrzymania takiego pisma, warto wysłać go pocztą za potwierdzeniem odbioru, dostarczyć osobiście lub zażądać potwierdzenia otrzymania wiadomości email.

 

Skargę można złożyć do następujących organów:

 

  • dyrekcja szpitala lub innej placówki, np. przychodni,
  • właściciel szpitala/organ nadrzędny,
  • Ministerstwo Zdrowia,
  • Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Krajowy i Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa oraz odpowiednio w dziedzinie Pielęgniarstwa i Położnictwa,
  • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

 

Oczywiście, nie trzeba pisma kierować do wszystkich wymienionych wyżej organów. Zależy to od konkretnej sytuacji (czy mamy zastrzeżenia do pracy lekarza, czy położnej, czy procedur danego szpitala) i naszych oczekiwań. W razie wątpliwości skorzystaj bezpłatnego wsparcia prawnego udzielanego przez Fundację Matecznik.

Skarga jest rozpatrywana przez wyznaczoną komórkę organizacyjną lub pracownika. Nie może być jednak ona rozpatrywana przez pracownika, którego personalnie dotyczy.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi powinien ją załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca (reguluje to Art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego). Takie pisma nie trafiają na dno szuflady! Jest to ważny sygnał m.in. dla dyrekcji placówki, o tym, co dzieje się w szpitalu/przychodni, czasami jest to bodziec do kontroli, a w konsekwencji działań naprawczych.

 

 

Sądowe kroki prawne

 

Jeżeli chcesz uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie z powodu szkody, którą wyrządzono Tobie lub dziecku podczas pobytu w szpitalu, powinnaś złożyć pozew przeciwko placówce (postępowanie cywilne).

Jeżeli natomiast, doszło do dużego uszczerbku na zdrowiu dziecka lub Twoim, powinno zawiadomić się prokuratura o popełnieniu przestępstwa (postępowanie karne). Przestępstwem takim jest m.in. nacięcie krocza bez Twojej zgody.

Przed każdym z powyższych kroków, dobrze jest skonsultować się z prawnikiem.

 

Ile mam na to czasu?

 

Złożyć skargę możesz zawsze. Jednak skarga złożona po długim czasie od zdarzenia może spowodować, że personel szpitala będzie gorzej pamiętał samo wydarzenie.

Pracodawca (czyli szpital) może ukarać pracownika (upomnieniem lub naganą) w terminie do 3 miesięcy od zdarzenia (i w terminie do 2 tygodni od dowiedzenia się o zaistniałej sytuacji), także skarga musi wpłynąć odpowiednio wcześniej.

Jeśli chcesz złożyć pismo do Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej działających przy Okręgowych Izbach Lekarskich lub Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, należy to zrobić do 3 lat od popełnienia czynu przez lekarza/położną/pielęgniarkę, gdyż tylko w tym czasie rzecznik może wszcząć postępowanie.

Natomiast, na pozew cywilny przeciwko lekarzowi pacjent ma 3 lata od dnia dowiedzenia się o fakcie popełnienia błędu lekarskiego.

Na zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa do organów ścigania (prokuratura, policja) masz rok od przestępstwa lub od dnia dowiedzenia się o nim.

 

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

 

Jest to nowa instytucja przy Rzeczniku Praw Pacjenta, która umożliwia uzyskanie świadczenia kompensacyjnego za zdarzenia medyczne w szpitalu (w którym udzielane są świadczenia finansowane przez NFZ) uruchomiona we wrześniu 2023 r. Wniosek o rekompensatę można złożyć, jeśli:

  • doszło do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
  • nastąpiło uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta,
  • pacjent zmarł,

a zdarzeń tych można by z wysokim prawdopodobieństwem uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej.

W takich przypadkach pacjent lub jego bliscy mogą złożyć wniosek o świadczenie. Mają na to rok czasu od momentu dowiedzenia się o zdarzeniu, ale nie dłużej niż 3 lata. Więcej informacji uzyskacie ze strony Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Nie mam siły pisać skargi, ale chcę zareagować. Co mogę zrobić?

 

Jeśli nie masz przestrzeni i mocy, by składać oficjalne pismo, oceń szpital, w którym rodziłaś! Dzięki Fundacji Rodzić po Ludzku możesz to zrobić anonimowo, wypełniając ankietę na portalu www.gdzierodzic.info.

Na podstawie zebranych ankiet Fundacja Rodzić po Ludzku przygotowuje ranking szpitali i oddziałów położniczych oraz podejmuje interwencje w tych szpitalach, w których dochodzi do rażących naruszeń praw pacjentek. 

 

Mamy głos, mamy wpływ!

 

Jeśli czujesz, że Twoje prawa w porodzie zostały złamane – nie milcz! Działaj, oceń szpital, napisz skargę!

Wyobraź sobie, że robi tak każda kobieta, której prawa w tym konkretnym szpitalu naruszono. To już nie jest jeden głos. To wielogłos, hałas, którego nikt nie zignoruje!

Weź sprawy we własne ręce, działaj na rzecz zmiany, dla siebie i dla innych kobiet!

 

Fundacja Matecznik – wzmacniamy kobiety w ciąży i po porodzie. Prowadzimy spotkania edukacyjne, udzielamy wsparcia psychologicznego i prawnego. Stoimy na straży praw kobiet w ciąży i matek.  

 

 

Dołącz do nas ! Podaruj nam 1,5% podatku i wspieraj Kobiety razem z nami!

W swój PIT wpisz:

Fundacja Matecznik

KRS: 0000639450 

Publikacja jest częścią projektu „Mamy Głos”

 

 

*artykuł sponsorowany