Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

„Oświata jest filarem rozwoju każdego kraju”

do internetu 2

Z Elżbietą Kordylewską kandydatką Polskiego Stronnictwa Ludowego w nadchodzących wyborach parlamentarnych rozmawiamy na temat planów, jakie chciałaby realizować jako przyszła posłanka.

Kandyduje Pani do Sejmu RP, jakim obszarem chciałaby Pani się zająć?
-Oczywiście oświatą. Oświata jest filarem rozwoju każdego kraju. Dla nowoczesnych państw jest ona najlepszą inwestycją. Oświatą zajmuję się od ponad 20 lat. Najpierw jako nauczyciel potem dyrektor szkoły. Aktualnie kieruję pracą Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Słupcy. Problemy oświaty są mi znane. Oświata to nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracodawcy oraz jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspierające. A zatem oświata to system, który powinien sprawnie działać.

Jak ocenia Pani oświatę w naszym Powiecie?
-Uważam, że wciągu 4 lat mojej pracy w Wydziale Oświaty udało się zrobić naprawdę dużo. Oświata dla szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Słupecki jest organem prowadzącym została dobrze zorganizowana. Miejscowe akty prawne są aktualne, wytyczone są kierunki działania, praca usprawniona poprzez systemy informatyczne. Podejmowane są liczne przedsięwzięcia, które podnoszą jakość pracy i nauki. Uczniowie mają duże możliwości udziału w projektach wspieranych zewnętrznymi środkami finansowymi (praktyki, wycieczki, staże). Dobrze układa się współpraca z jednostkami organizacyjnymi naszego Powiatu, jak również wieloma zaprzyjaźnionymi samorządami spoza Powiatu. Jako samorząd powiatowy inicjujemy wiele działań, które są wspólne dla szkół- zarówno prowadzonych przez gminy, jak i przez Powiat (spotkania, szkolenia, konferencje, udział w projektach). Chcemy, by te nasze działania się zazębiały i uzupełniały. W wielu samorządach pracują dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy bardzo zaangażowani w swoją pracę, pracujący z pasją i oddaniem dla uczniów, odnoszący wspaniałe sukcesy w pracy z uczniami.

Jaka powinna być Pani zdaniem oświata?
-Oświata, szkoła- także przez pryzmat organu prowadzącego i polityki oświatowej państwa- powinna mieć jasno określone cele, nie powinna wprowadzać chaosu w funkcjonowanie szkół i samorządów. Planowane zmiany powinny być dobrze przemyślane i skonsultowane z fachowcami. Oświata musi być uporządkowana. Dlatego też byłam inicjatorem i koordynatorem opracowania dokumentu strategicznego dla oświaty Powiatu Słupeckiego. Przygotowano i poddano konsultacjom społecznym dokument wytyczający kierunki działania- Strategię rozwoju oświaty Powiatu Słupeckiego w latach 2014-2020. Jesteśmy jednym z nielicznych powiatów w kraju, który taki dokument nie tylko posiada, ale zadania w nim zapisane- wdraża. Jest to dokument ogólnie dostępny, zatem każdy rodzic, uczeń może przeczytać jakie zadania- priorytety są uwzględnione na kolejne lata.

Jakie są najważniejsze zadania Powiatu Słupeckiego w zakresie oświaty na kolejne lata?
-Zadań jest sporo. Realizujemy zadania zapisane w Strategii.. ale również te, które wynikają z kierunków polityki oświatowej państwa. Jednym z naszych zadań jest w dalszym ciągu szeroko rozumiane szkolnictwo zawodowe, w tym doradztwo zawodowe, a to z uwagi na to, że wielu młodych ludzi nie wybiera kształcenia, a w konsekwencji wykształcenia zgodnego z ich zdolnościami lub nawet zainteresowaniami.Musi zatem ulec poprawie system doradztwa i poradnictwa zawodowego w naszym Powiecie.Skutecznie prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery, co ma znaczenie przy dzisiejszym wysokim bezrobociu wśród ludzi młodych. Efektywnie wydatkowane z budżetu środki na szkolne doradztwo zawodowe mogą oznaczać mniej wydatków na zasiłki dla bezrobotnych w przyszłości. Obserwujemy, że nie zawsze wybór kierunku kształcenia przez młodego człowieka jest trafiony.Powołana przez Radę Powiatu Słupeckiego z dniem 1 września br. placówka, jaką jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie ma w swoich statutowych zadaniach zapisane zadania także z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego. Również z tym zadaniem pokładamy nadzieję. Jestem przekonana, że uczniowie zarówno gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych trafniej będą wybierali swoją ścieżkę edukacyjną. Z doradztwa zawodowego płyną korzyści zarówno edukacyjne, jak i ekonomiczne. Nie ukrywamy, że na szkolnictwo zawodowe potrzebne są duże środki finansowe. Ubiegły rok szkolny ogłoszony był przez ministra edukacji narodowej rokiem szkolnictwa zawodowego, ale dla nas jest to w dalszym ciągu zadanie priorytetowe. Uważam, że dobra edukacja wymaga ciągłości i stabilności, nie incydentalnych działań. Chcemy jeszcze lepiej wyposażyć szkoły zawodowe w pomoce dydaktyczne, co przyczyni się w konsekwencji do lepszego przygotowania uczniów, nie tylko do egzaminów zewnętrznych, ale wyposaży ich w dodatkowe umiejętności. Wykształci specjalistów współtworzących w przyszłości rynek pracy. Bardzo istotna jest w tym obszarze współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Problemem w kształceniu zawodowym jest pozyskanie dobrze przygotowanych nauczycieli- zawodowców. Często niestety podejmują oni pracę na lepiej płatnych stanowiskach w przemyśle bądź w szkołach wyższych. Duże znaczenie w tej sytuacji ma dobra współpraca z uczelniami, której jednym z elementów może być zatrudnianie wykładowców tam pracujących.

Wiele uwagi w swojej pracy poświęca Pani uczniom zdolnym
-Tak, między innymi również. Chociaż nigdy nie zapominam o uczniach słabszych czy niepełnosprawnych. Pracując jeszcze jako nauczyciel, zawsze prowadziłam z uczniami koło zainteresowań. W zajęciach koła uczestniczyli zarówno uczniowie bardzo zdolni, ale także uczniowie, którzy zawsze byli chętni do pracy na rzecz szkoły czy lokalnego środowiska. Zawsze to doceniałam. Dlatego, kiedy w 2011 roku rozpoczęłam pracę w Starostwie Powiatowym w Słupcy, byłam inicjatorem spotkań z uczniami osiągającymi wysokie wyniki w nauce, ale także z uczniami zaangażowanymi w prace społeczne na rzecz szkoły i lokalnego środowiska, czy osiągającymi sukcesy na niwie artystycznej. To są naprawdę wspaniali uczniowie. Co roku rady pedagogiczne szkół nominują uczniów w tych obszarach do Nagrody Starosty Słupeckiego. Spotykamy się z nim i podkreślamy ich wyjątkowość. Spotykamy się także corocznie z uczniami naszych szkół- Stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Uczniów zapraszamy zawsze na wszystkie uroczystości oświatowe w naszym Urzędzie. Powiat Słupecki jest od czterech lat fundatorem kampusu naukowego dla uczniów zdolnych w ramach Programu Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Poławiacze Pereł. Jako ofertę dla szkół mamy też Program- Powiatowe Granty Oświatowe na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Jaki powinien być polski system edukacji?
-Uważam, że polski system edukacji powinien być realizowany przez trzy cele: 
1) stwarzać dobre szanse edukacyjne wszystkim młodym obywatelom, 2) dawać solidne wykształcenie i przygotowanie do życia w nowoczesnym społeczeństwie, 3) sprzyjać rozwojowi ponadprzeciętnych talentów. Oprócz przekazywania wiedzy naukowej szkoła powinna dawać uczniowi wzory dobrego zachowania, kultury języka, życzliwości i taktu.
Należy doprowadzić także do uporządkowania podstawy programowej nauczania oraz do usunięcia wad systemu egzaminów zewnętrznych. Trzeba ograniczyć, czy wręcz usunąć zbędną biurokrację w szkołach. Jestem za większą autonomią szkół i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich utrzymania.Należy dostosowywać szkolnictwo zawodowe do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa oraz wspierać kształcenie ustawiczne. Na zmiany czeka także system kształcenia nauczycieli. 
Jestem przekonana, że ze względu na zmiany zachodzące w społeczeństwie dotyczące wydłużonego okresu edukacji związanego z objęciem obowiązkiem kształcenia coraz młodszych dzieci, a także z aktywnością zawodową coraz starszych osób konieczne jest przygotowanie odpowiedniej kadry nauczycieli, psychologów i pedagogów w zakresie edukacji dla osób w różnym wieku.

Jest Pani postrzegana jako osoba bardzo wymagająca wobec pracy szkół i jakości kształcenia, ale też poddająca poniekąd swoją pracę weryfikacji?
– Myślę, że wymagania organu prowadzącego- jakim jest Powiat Słupecki- wobec szkół i placówek oświatowych są na właściwym poziomie. Szkołom i placówkom dajemy przestrzeń do rozwoju, realizacji własnych pomysłów, ale oczywiście, przyglądamy się ich pracy. Nie tylko wynikom egzaminów zewnętrznych, ale także edukacyjnej wartości dodanej, osiąganej przez uczniów, sukcesom uczniów, zaangażowaniu szkół w działania na rzecz lokalnego środowiska, aspektom wychowawczym, ale również atmosferze pracy i nauki panującej w tych szkołach i placówkach. Wspieramy dyrektorów i nauczycieli w ich działaniach. Pomagamy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów edukacyjnych z udziałem funduszy unijnych i z innych źródeł. Rzeczywiście, swoje działania pozwalamy oceniać innym. Jesteśmy dwukrotnym laureatem prestiżowego Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP- Samorządowy Lider Edukacji 2012,2014, Certyfikatu Primus (jako jedyny powiat w Polsce (2014). W uzasadnieniu przyznanego Certyfikatu między innymi napisano: Prowadzona przez Powiat Słupecki nowoczesna, elastyczna, spójna i konsekwentna polityka oświatowa, uwzględniająca trendy w makrootoczeniu społecznym i gospodarczym, projektowana jest zgodnie z założeniami zarządzania przez jakość. W tym roku również zgłosiliśmy swój udział w tym Programie. I jak wynika z wstępnych informacji nasze działania i w tym roku zostały przez profesorską kapitułę certyfikacyjną ocenione bardzo wysoko. Już 12 października br. będzie oficjalne ogłoszenie i wręczenie nadanych certyfikatów i naród dodatkowych. 
Nasz samorząd w 2012 roku uhonorowano również certyfikatem Samorząd wspierający szkoły z Pasją w programie realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Opracowanym projektem „Życiowe pasje”, wspartym pozyskanymi zewnętrznymi środkami finansowymi na jego realizację, objęliśmy uczniów wszystkich naszych szkół.

Czego życzyć powiatowej ale też i polskiej oświacie?
-Jak już powiedziałam wcześniej- oświata to system. Chciałabym, aby nam wszystkim nie zabrakło zapału do pracy i efektów w tej pracy i nauce, a sukcesy były osiągane w atmosferze dobrej współpracy, cierpliwości i zrozumieniu. Ponadto, chciałabym, aby świetnie wykształceni młodzi ludzie znaleźli swoją szansę na zatrudnienie i rozwój w kraju, a nie poza jego granicami.

*artykuł sponsorowany


Brak komentarzy

Dodaj komentarz