Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Zapytaj prawnika: Podział majątku pomiędzy małżonkami

W momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Wspólnością tą objęte są przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w trakcie jej obowiązywania (majątek wspólny), czyli co do zasady przez cały okres trwania związku małżeńskiego.

Bartosz Majda
Adwokat Bartosz Majda kontakt: [email protected]

 

Do ustania wspólności majątkowej dochodzi w przypadku rozwodu, separacji lub zawarcia przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej (tzw. intercyzy). W jaki sposób dokonuje się podziału majątku między małżonkami?

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i w taki sposób powinien zostać dokonany podział majątku pomiędzy małżonkami.Możliwe są jednak odstępstwa od ww. zasady, jeżeli łącznie wystąpią następujące okoliczności:

1)zaistnienie ważnych powodów,
2)przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

W przypadku wystąpienia okoliczności pozwalających na ustalenie nierównych udziałów i podjęcia przez jednego z małżonków działań zmierzających do dokonania takiego podziału przez Sąd, skutkiem takiego postępowania może być np. ustalenie, że jedno z małżonków uzyska w wyniku podziały 70 % majątku, natomiast drugiemu przypadnie jedynie 30 %.

Kiedy można mówić o „ważnych powodach”?

Jak wskazano powyżej nierówny podział może być wynikiem wystąpienia ważnych powodów. Nie zostały one w żaden sposób zdefiniowane lub wymienione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W związku z tym w celu ustalenia, co może być uznane za ważny powód pomocna jest analiza orzecznictwa.

Po pierwsze, przez ważne powody rozumie się takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiają się przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do powstania której ten małżonek się nie przyczynił. Przy ocenie istnienia ważnych powodów należy mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli (Zob.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.12.2012 r., sygnatura akt II CSK 259/12).

Po drugie, ważnym powodem nie może być np. sam tylko negatywny stosunek małżonka do budowy domu i fakt, że fizycznie nie pomaga przy jego wznoszeniu. Konieczne bowiem byłoby wykazanie nagannego postępowania małżonka polegającego na tym, że w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się do powstania dorobku stosownie do swoich sił i możliwości (Zob.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02.10.1997 r., sygnatura akt II CKN 348/97.

Jak „uzyskać” nierówne udziały?

Ciężar wykazania, iż w danej sytuacji wystąpiły powyżej opisane przesłanki spoczywa na małżonku, który domaga się ustanowienia nierównych udziałów. Oznacza to, że małżonek taki winien dostarczyć Sądowi wszelkich dowodów wykazujących np., że: drugi z małżonków w ogóle nie przyczyniał się do powstania majątku lub czynił to symbolicznie, gdyż pracował na stanowisku poniżej swoich kwalifikacji i nie czynił nic, aby taki stan rzeczy zmienić, pomimo posiadania możliwości zarobkowych drugi z małżonków wszelkie środki pieniężne pożytkował wyłącznie na swoje potrzeby i przyjemności, a nie współuczestniczył w wydatkach na majątek stały taki jak np. nieruchomości.

Na zakończenie należy wskazać, że w sytuacjach wyjątkowych ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym może polegać nawet na całkowitym pozbawieniu jednego z małżonków udziału w majątku wspólnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *