Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Policja apeluje. Ostrożnie z fajerwerkami.

W czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami. Zabawy z użyciem petard i fajerwerków, to nie tylko piękne rozbłyski na niebie. To również przykra statystyka wypadków związanych z ich używaniem. Dlatego niezbędne jest przestrzeganie podanych niżej elementarnych zasad.

Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki.

 

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:

– obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych – pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia,

– elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,

– wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,

– petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia,

– dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

 

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać ,że :

– wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych

– wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,

– w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,

– w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard,

– jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało,

– petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu,

– przed kupnem należy sprawdzić na opakowaniu znajduje się instrukcja w języku polskim.

Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard.

 

Pamiętajmy:

– sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

– fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,

– pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych,

– kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Oprócz zakazów sprzedaży, kwestii używania tychże materiałów nie ogranicza żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa. W określonych sytuacjach mogą mieć zastosowanie artykuły Kodeksu Wykroczeń:

-art. 51 §1 – kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny,
-art. 83 §1 – kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany,
-art. 107 złośliwe niepokojenie,
-145 zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności,
-art. 52 §1 udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie wyroby pirotechniczne.

Zasady używania środków pirotechnicznych może także ustalić rada gminy dla terenu konkretnej gminy.

 

TEKST: Policja Słupca


Brak komentarzy

Dodaj komentarz