Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Spachacz odwołany. Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala.

Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął uchwałę o odwołaniu z dniem 1 czerwca p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy Rafała Spachacza.

Oświadczenie Zarządu Powiatu o odwołaniu dyrektora

-Koncepcja zarządzania SP ZOZ w Słupcy prezentowana przez Pana Rafała Spachacza stała się odmienna od oczekiwanej przez Zarząd Powiatu, a tym samym uznano, że wyczerpała się formuła współpracy z obecnym pełniącym obowiązki dyrektora SP ZOZ w Słupcy.

Szczególne rozbieżności dotyczą uruchomienia działalności w obiekcie szpitalnym oddanym do użytkowania w dniu 20 kwietnia 2020 r., realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rachunku kosztów, realizacji obowiązków wynikających ze sposobu tworzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej, oraz innych norm zarządczych w SP ZOZ.

Zważywszy na fakt, iż w trybie nadzoru, Starostwo, jako organ prowadzący sprawuje pieczę nad prawidłowością: wykorzystywania aparatury i sprzętu medycznego, zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego, zapewnieniem ciągłości udzielania świadczeń, a w tym realizacji zadań związanych z dostosowaniem zasobów, wykorzystaniem adekwatnie do potrzeb zdrowotnych populacji, koniecznym jest dokonanie zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ w Słupcy, bowiem zakończona i przekazana inwestycja w postaci obiektu szpitalnego nie została uruchomiona, a brak racjonalnych i zdecydowanych działań ze strony pełniącego obowiązki dyrektora skutkuje niemożnością świadczenia usług medycznych w zakresie jaki założono przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie szpitala.

Przedstawiane kilkakrotnie przez Pana Rafała Spachacza kosztorysy wyposażenia nowego obiektu zawierały ceny, które były przedmiotem analizy przez niezależny podmiot. Z analizy tej jednoznacznie wynika, iż wymienione w nim elementy można było zakupić w znacznie niższych cenach. Tym samym działanie pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ, utrudniało Zarządowi powiatu zagwarantowanie niezbędnych środków do uruchomienia nowej części szpitala.

Zastrzeżenia organu prowadzącego dotyczą również wewnętrznych regulacji w podmiocie tj. regulaminów, procedur wymaganych prawem. Przedstawiony na żądanie Starosty w trybie nadzoru zbiór norm wewnętrznych był niekompletny, a szereg regulacji oparty był o nieaktualne przepisy prawa.

W ostatnim czasie działania pełniącego obowiązki dyrektora skupione były na walce z COVID, z pominięciem bieżących działań zarządczych. SP ZOZ w Słupcy nie wdrożył w pełnym zakresie obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i nie aktualizował zatwierdzonego wcześniej planu naprawczego, co jest zaniedbaniem pełniącego obowiązki.

Jednocześnie Zarząd Powiatu powierzył z dniem 2 czerwca br. pełnienie obowiązków dyrektora SP ZOZ dr Maciejowi Sobkowskiemu do czasu wyłonienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia powierzenia pełnienia obowiązków.

Dr n. med. Maciej Sobkowski – ur. 10.10.1978 r., jest absolwentem Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku „Zdrowie Publiczne”. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu.

W latach 2010 -2014 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2014 do 2021 roku funkcję Dyrektora Naczelnego szpitala.

Dr Sobkowski jest wykładowcą akademickim oraz autorem 57 prac naukowych publikowanych w czasopismach naukowych, a także stanowiących rozdziały książek, w swym zakresie tematycznym, mieszczących się w szeroko rozumianym zdrowiu publicznym. Ma bogate doświadczenie w planowaniu i koordynacji procesu restrukturyzacji w Szpitalu Klinicznym G-P w Poznaniu- czytamy w komunikacie Zarządu Powiatu Słupeckiego.

 

Dyrektor odpiera zarzuty

Do całej sprawy w specjalnym oświadczeniu ustosunkował się również Rafał Spachacz.-W odniesieniu do komunikatu Zarządu Powiatu Słupeckiego niniejszym informuję, że argumenty przywołane w uzasadnieniu uchwały o odwołaniu z pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ w Słupcy są nieprawdziwe. Wielokrotnie wnioskowałem o ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Słupcy, co było ignorowane.

Starostwo nie jest organem prowadzącym SP ZOZ a Samorząd Powiatu Słupeckiego jest podmiotem tworzącym dla SP ZOZ w Słupcy. Nigdy nie dokonywałem osobiście wycen, o których pisze Zarząd a dokonywali tego specjaliści i inżynierowie, którzy posiadają stosowne uprawnienia i kompetencje w powyższym zakresie. Jednostka jest bardzo dobrze prowadzona, co potwierdził m.in. protokoł pokontrolny NIK.

Oceny Starosty Jacka Bartkowiaka to subiektywne opinie, nie poparte argumentami, gdyż na żadne wcześniejsze pisma moje jako p.o. dyrektora Starosta i Zarząd nie odpowiedzieli. Nikt z Podmiotu Tworzącego nie przeprowadzał żadnych kontroli, gdyż potrzebowałby stosowne uchwały Rady Powiatu i wymagałoby trybu zawartego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Te argumenty są nieprawdziwe i lakoniczne a mają jedynie na celu uprawodopodobnienia prawdziwych intencji. Jako p.o. dyrektora kwestionowałem merytorycznie dokumentację związaną z rozbudową szpitala i to było powodem braku konsensusu.

Pracowałem intensywnie w pandemii koronawirusa, niemal kilkanaście godzin na dobę. Zespół Współpracowników wyraził jedność i uznanie dla mojego zarządzania. Powyższe oświadczenie podpisało blisku 300 współpracowników. Otrzymałem w marcu odznakę honorową od Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Tryb rozwiązania umowy o pracę na mocy uchwały Zarządu jest w mojej ocenie bezprawny.

Przepisy stanowią, że Zarząd przed podjęciem uchwały winien dopuścić moje odniesienie i wyjaśnienia, czego nie uczynił. Nie dopełniono zatem niezbędnych formalności. W związku z powyższym przekażę sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Pracy i Wojewódzki Sąd Administracyjny- czytamy w oświadczeniu dr n. med. Rafała Spachacza.

Jako przykład podobnej sytuacji podaje on sytuację opisaną TUTAJ.

 

Aktualizacja 4.04.2022

-Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy.

Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne- czytamy w informacji nadesłanej przez byłego dyrektora SPZOZ.

 

„Jesteśmy murem za dyrektorem Spachaczem i doceniamy jego zasługi”


Najnowsze komentarze
 • Wszystko o Bartkowiakach wyjdzie teraz przed Sądem. Konkretnie i tylko konkretnie…….

  • Skoro przed odwołaniem nie pozwolili wypowiedzieć się panu Spachaczowi, to i opinią rady społecznej szpitala pewnie też zainteresowani nie byli. Podatnik zapłaci.

  • Oj będzie się działo…. już się tam dzieje

 • Pan Dyrektor Spachac to wspaniały człowiek, dbał i o szpital i oo pacjentów, człowiek bardzo zaangażowany w swoją pracę

 • Czego spodziewać się po staroście, który na posiedzeniu Zarządu Powiatu zadaje panu Spachaczowi pytanie o długość hospitalizacji w słupeckim szpitalu? Logicznym jest, że jest to kwestia zależna od stanu zdrowia pacjenta. No ale widocznie dla starosty zbyt to skomplikowane i trzeba było zadać to jakżeż kompromitujące starostę pytanie. Widocznie nie jest tak inteligentny na jakiego się kreuje.

 • 28 października 2020 r. starosta odpowiada radnemu Królowi na interpelację w kwestii ogłoszenia konkursu na dyrektora SP ZOZ w Słupcy:

  „… W ocenie Zarządu Powiatu Słupeckiego P. Rafał Spachacz pełniący obowiązki Dyrektora SP ZOZ, daje rękojmię należytego wykonywania zadań na stanowisku Dyrektora Szpitala,
  w szczególności w sferze przestrzegania prawa, aktów wewnątrzzakładowych oraz
  wydatkowania środków publicznych według zasad celowości, efektywności, przejrzystości
  i legalności, a także nie naruszenia praw pacjenta. Wprowadzenie w obecnej sytuacji pandemii zmian na stanowisku kierowniczym, może zachwiać ciężko wypracowaną i wykreowaną stabilną sytuację zabezpieczającą bezpieczeństwo pracowników i pacjentów w szpitalu. Tym samym na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu nie podejmie decyzji o ogłoszeniu konkursu, dopóki nie zostaną stworzone warunki stabilizacji prawnej i organizacyjnej…”.

  I cóż takiego się stało, że dający rękojmię nagle w krótkim czasie niby zawiódł po całości, bo dokładnie do tego sprowadza się lista zarzutów sprecyzowanych pod adresem pana Spachacza? A może w świetle powodów odwołania mamy rozumieć, że rękojmia, na którą powoływał się starosta była wyimaginowanym tworem stworzonym na potrzeby odczepienia się radnego Króla od tematu nieogłoszenia konkursu na dyrektora SP ZOZ w Słupcy?

  • Zastanów się co piszesz bo nie sądzę że chciałbyś odpowiadać za słowa solidarnie z Bartkowiakiem.

   • Jak nie znasz zasad solidarnej odpowiedzialności, to się nie wypowiadaj. A poza tym, nie obarczaj mnie tłumaczeniem ci niuansów mojej -wyrażonej we wcześniejszym wpisie – myśli. Zastanowiłem się zanim napisałem. Dwa ostatnie zdania poprzedniego wpisu są tak skonstruowane, że niczyich dóbr nie naruszam. Twój problem, że nie załapałeś.

 • Bartkowiak za te pomówienia szpitala solidnie odpowie

 • Pracował 24 godz na dobę. Tak jest jak nie odpowiedni ludzie są na stołkach. Zwykla zlosliwosc jak zawsze , a dyrektor miał pracować do końca czerwca . W Sądzie wygra

 • A ja trochę podjudzę, zamieszam i pojątrzę. Podpowiem co napisać a potem ucieknę. Pracy to ja nie lubię, wolę po lesie chodzić bądź kury hodować ale w mieszaniu jestem pierwsza i nikt się nie domyśli, że to ja. Od lat to robię i wszyscy to wiedzą tylko każdy nie ma odwagi a wszyscy mówią i potępiają. Niech inni się nie domyślą, że ja mieszam bo przecież sama nic nie mówię ale zadyma to moja specjalność. Uwielbiam gdy zamęt i się coś dzieje. Zgadnijcie kim jestem i jakie mam cele.

 • Może dyrektor wie coś o nowej części szpitala co jeszcze nie wyszło na światło dzienne skoro tak się bronił przed przejęciem tej inwestycji. Może tam nie wszystko jest takie uczciwe i zgodne z prawem.

 • Jeszcze nie doszłam kto w moim imieniu wyraża opinię na ten temat. Ale taki sposób odwoływania kogoś ze stanowiska to dowód, że Słupca to republika bananowa. Jakiś koszmar.

 • Uchwała o odwołaniu niezgodna z prawem i nieważna. Czekamy na pilne rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego. Opinia publiczna ma prawo poznać szczegóły a prawda musi zwyciężyć !!! Zarząd powołując nowego p.o. Dyrektora miał świadomość bo starosta Bartkowiak był poinformowany nawet na piśmie, że to niezgodne z prawem. Zrobił to mimo wszystko z pełną świadomością naruszenia. https://www.prawo.pl/samorzad/uchwala-o-odwolaniu-dyrektora-szpitala-zainteresowany-ma-prawo-sie-wypowiedziec-wyrok-nsa,505722.html

 • My mieszkańcy gminy Strzałkowo musimy się męczyć z tą kongresówką przez Grzywińskiego, bo jak było referendum w 1999 r. to 90% mieszkańców opowiedziało się za przynależnością do macierzy, czyli Wrześni. Kongresówa to same pisiory.

 • A nowy dyrektor planuje likwidację całego oddzialu chorób płuc. Ciekawe czy mieszkańcom powiatu tez się to spodoba….

 • Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne.

  • I Bartkowiak rumakowal do czasu

 • Bartkowiak najpierw zatrudnił Rafała Spachacza, a teraz wpadnie w jego pajęczą sieć.

Dodaj komentarz