Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Starostwo o decyzji NSA: Wyrok ten nie może być odczytywany jako podstawa do przywrócenia do pracy Rafała Spachacza

Do ostatniego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej odwołania dyrektora SPZOZ, Rafała Spachacza odniosło się Starostwo Powiatowego w Słupcy.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ. Do Starostwa 2 kwietnia wystosowaliśmy kilka pytań. Prosząc o ustosunkowanie się do decyzji Sądu pytaliśmy między innymi czy w związku z nią Zarząd Powiatu nadal uważa, że jego decyzja w sprawie odwołania dyrektora była słuszna? Dopytywaliśmy także o jakie dokładne koszty poniesie Starostwo w związku ze wspomnianym wyrokiem oraz jakie dalsze konsekwencje prawne powoduje ten wyrok jeśli chodzi o byłego dyrektora?

Dziś otrzymaliśmy odpowiedź. -W nawiązaniu do rozmowy z Panem redaktorem oraz w odpowiedzi na wystosowane przez Pana Rafała Spachacza drogą elektroniczną, pismo z dnia 3 kwietnia br. informuję, że było ono rozpatrywane na 161 posiedzeniu Zarządu Powiatu Słupeckiego w dniu 5 kwietnia 2022 r. 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych reprezentująca Powiat Słupecki w sprawie p. Spachacza poinformowała, że w dniu w dniu 1 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, mocą którego uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz stwierdził nieważność uchwały Nr 275/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Wcześniej WSA w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 listopada 2021 r. oddalił skargę Pana Rafała Spachacza na ww. uchwałę. Orzeczenie NSA jest prawomocne, jednakże z uwagi na to, że Sąd rozpoznał sprawę na posiedzeniu niejawnym, motywy rozstrzygnięcia nie są znane. Wskazanie podstaw stwierdzenia nieważności ww. uchwały będzie możliwe po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku — po jego sporządzeniu i doręczeniu przez NSA. 

Wyrok NSA z dnia 1 kwietnia 2022 r. nie wywołuje skutków w sferze prawa pracy.

W szczególności wyrok ten nie może być odczytywany jako podstawa do przywrócenia do pracy p. Rafała Spachacza. Wszelkie kwestie związane z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy między Panem Rafałem Spachaczem, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupcy rozstrzygnięte zostaną przez sąd pracy — Sąd Rejonowy w Koninie, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa prowadzona pod sygn. akt: IV P 72/21 jest w toku.

Jednocześnie informuję, że na chwilę obecną nie dysponujemy żadnym wiarygodnym dokumentem, który potwierdzałby treść rozstrzygnięcia, także w zakresie kosztów postępowania. Koszty postępowania zostaną uregulowane niezwłocznie po uzyskaniu przez pełnomocnika Powiatu odpisu orzeczenia NSA bądź wiarygodnej informacji o treści orzeczenia w sekretariacie NSA-czytamy w odpowiedzi nadesłanej przez Krzysztofa Raczyńskiego ze Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

Uchwała o odwołaniu dyrektora nieważna. Spachacz: Cieszę się, że zwyciężyły prawda i sprawiedliwość.


Najnowsze komentarze
 • Z czyjej kieszeni zostaną uregulowane koszty sądowe? Tak tylko zapytuję. Wszyscy wiemy z czyjej. Niestety, nie ze sprawców tego zamieszania.

  • Ile kosztowała podatnika obsługa prawna przez kancelarię? Na pewno nie 500 zł.

 • Sąd sądem ale sprawiedliwość jest po Naszej stronie…

  • …to tylko kwestia czasu i decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego zostanie doręczona do Starostwa drogą formalną i co wtedy ??? Na

 • „Zarząd Powiatu niejako z gruntu błędnie pojmuje skutki prawne stwierdzenia nieważności uchwały o odwołaniu dotychczasowego dyrektora szpitala ze stanowiska.

  Zarząd Powiatu nie zauważył jednak, że w niektórych sprawach dotyczących pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym przypadku powiatu, źródłem zmian w stosunkach pracowniczych jest nie wolna wola pracodawcy, ale akty z zakresu administracji publicznej podlegające w pierwszej kolejności zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

  Zatem taka czy inna ocena co do istnienia/nieistnienia stosunku prawa pracy, a więc w istocie ocena wtórnych skutków prawnych aktów administracyjnoprawnych podejmowanych przez organ tworzący podmiot leczniczy nie może niweczyć ani konwalidować wadliwie podjętych aktów z zakresu administracji publicznej.

  Sąd podkreślił, że wyrok, który unieważnił uchwałę o odwołaniu dotychczasowego dyrektora wywołał skutki prawne względem uchwały od daty jego wydania, ale podważył jej moc prawną ex tunc. Zgodnie z art. 152 § 1 p.p.s.a. „w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej”. W komentowanym wyroku nie wyłączono zastosowania omawianej regulacji, co oznacza, że uchwałę o odwołaniu dotychczasowego dyrektora ze stanowiska dyrektora szpitala należy traktować jako niebyłą.

  Nie można zatem, przechodząc na regulacje z zakresu prawa pracy, twierdzić, że pomimo unieważnienia uchwała o odwołaniu dotychczasowego dyrektora i tak spowodowała, że na stanowisku dyrektora Szpitala Powiatowego powstał wakat. Rozumowanie przedstawione przez organ jest bowiem próbą podważenia skutków wyroku sądu administracyjnego”.

  • Dla przypomnienia – dr R. Spachacz był tylko p.o. dyrektora i zgodnie z założeniami miał sprawować tę funkcję do czasu wyłonienia nowego dyrektora w drodze procedury konkursowej. Do konkursu dr R. Spachacz nie przystąpił. Konkurs się odbył i wybrano w nim nowego dyrektora. Zatem nawet jeśli uchwała powołująca nowego p.o. była nieważna, to i tak nie posiada już mocy i nie ma związku z powołaniem nowego dyrektora w drodze konkursu.

   • Żeby powołać nowego p.o. dyrektora a następnie ogłosić konkurs to dotychczasowy dyrektor musiałby być skutecznie odwołany. Skoro uchwała o odwołaniu była nieważna to nie było wakatu na stanowisku dyrektora SP ZOZ.

    • Wakat był i to od momentu gdy I. Wiśniewska została zwolniona. Od tego czasu był jedynie pełniący obowiązki dyrektora, więc ogłoszenie o konkursie było jak najbardziej uzasadnione i konieczne.

    • Ogłoszenie konkursu było związane ze zwolnieniem I. Wiśniewskiej. Nowy dyrektor musi być obsadzony w drodze konkursu. To, czy ktoś w danym momencie pełni funkcję p.o. dyrektora nie ma znaczenia.

 • Starostwo powiatowe w Słupcy jakoś uparcie zapomina nawet o podstawowych zwrotach grzecznościowych! Obok miernej wiedzy prawnej (albo kiepskiej kancelarii) – co skutkuje bublami prawnymi typu nieważny konkurs na dyrektora czy nieważne odwołanie go ze stanowiska – wybitnie widać tragiczny poziom kultury w wypowiedziach! Podpowiem może – w języku naszym ojczystym przyjęło się używać prawnie zdobytych stopni naukowych, o ile nie używa się tytułów stanowiskowych (choć można stosować obie formy). Tymczasem uparcie starostwo pokazuje słomę z butów, no chyba, że celowo stara się zdyskredytować osobę „Pana Rafała Spachacza”. Jeśli już nie chcą używać określenia „Pana Dyrektora”, to by wypadało zastosować choćby formułę „Pana Doktora”! Przypominamy bowiem, że Rafał Spachacz zdobył przez ciężką pracę naukową stopień naukowy doktora nauk medycznych, co wyraźnie kole w oczy niektórych z zarządu, z ledwie tytułami zawodowymi magistra lub inżyniera… Lokalne media też by o tym mogły pamiętać! Pozdrawiamy Pana Dyrektora dr. n.med. Rafała Spachacza i życzymy mu kolejnych sukcesów w dalszej walce ze prostactwem! (p.s. – tu po „dr” celowo jest kropka, bo gdy odmieniamy „doktora” to należy ją umieszczać! Nie umieszczamy jej gdy pierwsza i ostatnia litera skrótu jest jednocześnie pierwszą i ostatnią literą wyrazu:))) To takie wyjaśnienie na wypadek uwag kolejnych „magistrów”! Medycy

  • W związku z powyższym już w tym miejscu należy więc uznać za nietrafiony zarzut poczyniony przez Skarżącego w piśmie z dnia 5 lipca 2021 roku, stanowiącym uzupełnienie złożonej w sprawie skargi, jakoby podjęcie uchwały odwołującej go z zajmowanego stanowiska p.o. Dyrektora SP ZOZ tylko na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 u.s.p. było niezgodne z obowiązującymi przepisami. Organ wykonawczy powiatu, jakim jest Zarząd Powiatu, realizuje swoje funkcje m.in. poprzez zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, wobec czego był uprawniony do wydania wskazanej uchwały. Wspomnieć przy tym należy, że powołanie Skarżącego na pełnione przez niego stanowisko wynikało dokładnie z tej samej podstawy prawnej, a dokonania tej czynności w oparciu o przepis art. 32 ust. 2 pkt 5 u.s.p. Skarżący nie kwestionował – z orzeczenia WSA w Poznaniu.

   • Cytowane orzeczenie WSA zostało uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny w całości (II GSK 2719/21).

   • To orzeczenie które zacytowałeś zostało uchylone przez NSA W CAŁOŚCI.

    • Zacytowałem tylko fragment uzasadnienia dr. R. Spachacza. Oczywiście, rozstrzygnięcie jest nieważne, co nie oznacza, że każda teza postawiona w orzeczeniu, a tym bardziej przywoływanie argumentów podnoszonych przez R. Spachacza traci rację bytu.

  • Uruchomił Pan dr Spachacz (bez kropki) kilka swoich alternatywnych tożsamości wirtualnych i za wszelką cenę chce by o nim mówiono.
   Gdzie się nie pojawi tam sieje ferment. Nic dziwnego, że nie może znaleźć pracy. Tak żenujące zachowanie niegodne jest osoby, która ciężką pracą naukową zdobyła stopień naukowy doktora nauk medycznych.
   Słabe to.
   Tutaj też pana nie chcemy, czas się z tym pogodzić.

  • Do rat med ( sam nie wiem z kropką czy nie) proszę nie podpisuj się pod swymi wypocinami liczbą mnogą Medycy tylko pojedyńczą dobrze DAN..LU . Medyk pozdrawiam

 • Gdzie się nie pojawi tam sieje ferment? Znam kogoś, do kogo te słowa pasują wprost idealnie. Na pewno to nie dr Spachacz. JB idealnie wkomponowuje się w zestaw słów z tego porównania.

 • Pewni państwo (pani i pan) lubią takie rzeczy wypisywać, ferment i ten poziom. ten język też jest wszystkim znany. Słupca nie dziękuje.

Dodaj komentarz