Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Uczniowie słupeckich szkół podstawowych w projekcie z Politechniką Warszawską

Od roku szkolnego 2020/2021 uczniowie słupeckich szkół podstawowych uczestniczą w projekcie pn. „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” realizowanym przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W zeszłym roku szkolnym byli to uczniowie klas IV, a w bieżącym roku szkolnym – na zasadzie kontynuacji – uczniowie klas V. W ramach tego projektu realizowane są zajęcia rozwijające umiejętności uczniów z matematyki.

Organ prowadzący – Gmina Miejska Słupca – dokłada wszelkich starań, aby uczniowie mogli w jak najlepszym stopniu rozwijać swoje zainteresowania oraz utrwalać wiadomości i umiejętności.

Chętni uczniowie klas IV-VIII mogą uczestniczyć w zajęciach wspomagających, mających na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Uczniowie klas VIII będą realizowali dodatkowe zajęcia z matematyki z godzin przydzielonych przez organ prowadzący (każda klasa VIII szkół miejskich będzie realizowała 1 godzinę dodatkowo w tygodniu ). Ponadto, dla uczniów klas IV-VI organ prowadzący przydzielił godziny na realizację drugiego języka obcego (języka niemieckiego) w szkołach.

Przypomnijmy, organ prowadzący może przydzielić godziny zgodnie z przepisami prawa na: okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe: zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania realizację zajęć z języka migowego, naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

W zajęciach realizowanych w ramach godzin przyznanych przez organ prowadzący muszą uczestniczyć obowiązkowo wszyscy uczniowie klasy. Uczniowie są klasyfikowani i oceniani z dodatkowego przedmiotu.

W szkołach realizowane są dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego 2021, finansowane przez Stowarzyszenie Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA oraz będą realizowane zajęcia w ramach ministerialnego programu „Wracamy do formy” Programu Szkolnego Klubu Sportowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

TEKST/Miasto Słupca


Brak komentarzy

Dodaj komentarz