Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Wójt odpowiada na zarzuty radnego. „Pana przekaz jest niepełny, a tym samym zakłamuje rzeczywistość.”

Obszerną odpowiedź na zarzuty skierowane pod swoim adresem podczas ostatniej sesji przedstawiała wójt Gminy Słupca, Grażyna Kazuś.

Chodzi o wystąpienie radnego Łukasza Graczyka, który podczas listopadowej sesji mówił o „zaniechaniach” dotyczących swoich obowiązków, jakich miała dopuścić się wójt. Radny mówił między innymi o zbyt małej liczbie wniosków złożonych w ramach programu „Polski Ład”. Jego zdaniem jeden z nich powinien dotyczyć utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Odpadami. Graczyk krytykował także między innymi działalność Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz propozycje Grażyny Kazuś dotyczące reformy oświaty w Gminie i nie tylko.

-Niestety, osobistą niechęć do mojej osoby przekłada pani ponad dobro mieszkańców. Powiem więcej, może czas było ustąpić miejsca człowiekowi, któremu chce się starać, który ma ambicje i któremu zależy na rzeczywistym rozwoju gminy i poprawie jakości życia mieszkańców? -pytał podczas wspomnianego wystąpienia Graczyk.

 

Utworzenie Gminnego Zakładu Gospodarki Odpadami

Na ostatniej sesji do zarzutów odniosła się wójt. -Zarzucając Wójtowi niechęć do realizowania zadań o skomplikowanym charakterze, jest pan bardzo niesprawiedliwy w swojej ocenie, być może nie wiedząc o stopniu trudności poszczególnych projektów. Pomija pan zatem wszelkie działania , z wymienionych, ale także tych nieujętych powyżej, jak budowa oczyszczalni ścieków w Cieninie Zabornym-Parcele wraz z likwidacją starej oczyszczalni typu Lemna, ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zrealizowana w 2017 roku wraz z modernizacją przepompowni ścieków. pana przekaz jest niepełny, a tym samym zakłamuje rzeczywistość.

Podobny zabieg stosuje pan proponując utworzenie zakładu zagospodarowującego odpady, w zestawieniu z istniejącym w Gminie Ostrowite. Spółdzielnia Razem Dla Środowiska, bo o niej mowa wskazuje na swojej stronie internetowej cel i obszar działania, dodając najważniejsze:„Podczas licznych spotkań roboczych dokonano wnikliwej analizy ekonomiczno-technicznej całego projektu dokonując oceny posiadanego potencjału zasobowego i kapitałowego oraz oceny wszystkich ryzyk mogących wpłynąć na powodzenie całego przedsięwzięcia.” Analiza możliwości powstania takiego zakładu u nas, przy wykorzystaniu specyficznych dla naszej Gminy warunków brzegowych (sytuacji finansowej, rozległej powierzchni gminy czy niewielkiej gęstości zaludnienia itp.) przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wskazywała, że dla naszej Gminy będzie to inwestycja porównywalna z kosztami udzielenia zamówienia zewnętrznemu podmiotowi.

 

Funkcjonowanie GZWiGK

-Odnosząc się z kolei do pana zastrzeżeń do funkcjonowania Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i porównania do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej, chciałabym zestawić konkretne liczby, które w swoich wypowiedziach publicznych (świadomie lub nie) pomija pan. Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej obsługuje ponad 32.900 mieszkańców. Nasza Gmina liczy sobie 9.782 tys. mieszkańców. Gmina Środa jest liczebnie trzykrotnie większą gminą. Gmina Środa Wielkopolska zrealizowała w 2021 roku dochody w kwocie 207 918 499,19 zł, Gmina Słupca w wysokości 53.505.652,50 zł, co stanowi ok 25% budżetu samorządu średzkiego. Wydatki w gminie Środa Wielkopolska zrealizowano w kwocie 196 416 725,44 zł, w Gminie Słupca: w kwocie 48.567.731,42 zł., co stanowi ok. 24% wydatków średzkiej gminy.

Zadania Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy znacznie odstają od katalogu zadań i usług, świadczonych przez Zakład komunalny w Środzie. W Środzie Wielkopolskiej oprócz zasadniczego, statutowego zadania, jakim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: przygotowuje się projekty decyzji i opinii urbanistycznych, prowadzone jest gminne schronisko dla zwierząt (u nas w ramach Związku Gmin Regionu Słupeckiego), realizuje się całoroczne utrzymanie i konserwację terenów zielonych, dróg, chodników i placów na terenie gminy oraz utrzymanie oznakowanie pionowego i poziomego dróg, administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi, prowadzenie pływalni miejskiej i kąpieliska miejskiego.

Pozwala na to ilość zatrudnionych tam osób: wg stanu na koniec 2021 roku 85 osób, w tym 11 osób, to pracownicy administracyjni. W GZWIK w Cieninie pracuje łącznie 15 osób. Niezależnie od tego, czy zakład jest mały, czy duży, ciążą na nim takie same obowiązki np. zatrudnienie i przeszkolenie pracowników, co pociąga za sobą środki finansowe. By skutecznie i optymalnie zarządzać zakładem, oprócz sprzętu (np. ciągników) niezbędna jest jeszcze obsługa. Naszego zakładu na ten moment nie stać na zwiększanie zatrudnienia, aby wachlarz usług powiększać. Katalog usług zakładu komunalnego w Środzie Wielkopolskiej jest znacznie poszerzony, co zdeterminowane jest choćby faktem posiadania pływalni. Część zadań, które wykonuje tenże zakład, realizowane są u nas na gruncie urzędu gminy (np. utrzymanie dróg). Ważnym aspektem warunków funkcjonowania zakładów jest gęstość zaludnienia obsługiwanej gminy. Gmina Słupca jest bardzo rozległą gminą, jej powierzchnia liczy sobie 144,9 km²- gęstość zaludnienia wynosi ok 67 osób na km² natomiast Środa Wielkopolska 207, 4 km², a gęstość zaludnienia to 159 osób na km²- mówiła Grażyna Kazuś.

 

Reforma Oświaty

-Przejdźmy tu do sprawy, którą także pan dotknął w swojej wypowiedzi odnośnie samorządu Średzkiego, czyli oświaty. W gminie Słupca funkcjonuje 7 szkół – uczniów jest łącznie 636 (w roku szkolnym 2020/2021), a w Środzie są 4 szkoły publiczne, gdzie liczba uczniów tylko w dwóch największych placówkach to łącznie 2125 (odpowiednio: 927 i 1198). W Środzie Wielkopolskiej funkcjonuje też 28 niepublicznych placówek – w tym 6 szkół, 15 przedszkoli i 7 żłobków. Co bardzo istotne, wydatki na oświatę w 2021 to niemal 49 % w Słupcy, a 27% w Środzie wydatków ogólnie.Pozostając przy temacie szkół i przedszkoli, nazywanie przez pana próby zreformowania oświaty jako nieudolną jest w pana przypadku nie na miejscu. Skoro zaproponowane przez Wójta uchwały nie spełniły oczekiwań większości Radnych, a pana w szczególności, dlaczego nie zaproponował pan rozwiązania możliwego z pana inicjatywy uchwałodawczej, czy innego radnego? Jest pan jednym z nielicznych, którzy takową inicjatywę zastosował, składając projekt uchwały zmieniający stawki ekwiwalentu dla strażaków ochotników, skądinąd błędnie skonstruowany i ostatecznie odrzucony w pracach Rady Gminy. Czy procedowanie prac nad własną uchwałą reformującą oświatę w Gminie byłoby mało popularne? Łatwo odrzuca się projekty nie swoje, dając pozory fałszywej troski.

 

Świetlica Wiejska w Nowej Wsi

Odnosząc się do pana wniosku na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś i procesu pozyskiwania środków z Programu Inwestycji Strategicznych: Gmina Słupca składając wnioski o dofinansowanie inwestycji deklaruje każdorazowo posiadanie wkładu własnego. Konkurs w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – PGR edycja trzecia nie był jedynym w tym okresie, na który trzeba było planować środki do wkładu własnego. Towarzyszyła mu także trzecia edycja „Polskiego Ładu”, w ramach którego Gmina Słupca złożyła 3 wnioski na łączną kwotę prawie 13,5 mln złotych, z wkładem własnym na poziomie prawie 700 tysięcy złotych. Stąd decyzja o realizacji wyłącznie jednego dodatkowego wniosku w ramach edycji dot., terenów popegeerowskich, na kwotę 3,2 mln złotych, z wkładem własnym – 64 tysiące złotych.

Nawiązując do pana wypowiedzi wyjaśniam: od momentu przyznania dofinansowania Gmina faktycznie ma 9 miesięcy na ogłoszenie postępowania w celu udzielenia zamówienia. Jednak warunkiem wszczęcia, jest posiadanie dokumentacji, co w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania, czyni ją niemożliwą do zrealizowania.Wybór inwestycji musi być więc poparty przede wszystkim brakiem ryzyka niewykonania zadania oraz zapewnionym wkładem własnym. W przypadku, o którym pan wspomina (budowa świetlicy w Nowej Wsi), nie zostały spełnione żadne z tych warunków.

Podsumowując: żaden inwestor nie planuje zamierzenia budowlanego, nie mając pewności finansowania oraz posiadania  warunków, wynikających z miejscowego planu czy decyzji o warunkach zabudowy. Wytyczne z nich płynące mają fundamentalny wpływ na formę budowanego obiektu, co za tym idzie na oszacowanie kosztów inwestycji. Bez tych informacji każdy wniosek jest nie tylko obarczony ogromnym ryzykiem, ale pociąga za sobą konsekwencje zaangażowania środków w zadanie, które w efekcie nie otrzyma dofinansowania.

Dodam jeszcze, że zaproponowana przez Wójta do konkursu inwestycja, czyli remont stacji uzdatniania wody w Żelazkowie (SUW Żelazków), miałaby bezpośredni wpływ na poprawę życia mieszkańców obszaru popegeerowskiego, w o wiele większej skali odbiorców, niż sala wiejska. Dodatkowo o znaczeniu strategicznym, jak sama nazwa Programu wskazuje. Z każdym dniem inwestycja ta staje się bardziej potrzebna i w najbliższym czasie będzie musiała być wykonana (wzorem aktualnie realizowanych remontów SUW w Kątach i Józefowie). Świadczą o tym pogarszające się wyniki badań wody i uwagi mieszkańców co do jej walorów smakowych. Niezasadnym jest więc pana uwaga, o przedkładaniu dobra mieszkańców nad niechęć do Pana osoby. Dobra mieszkańców nie zrealizują populistyczne hasła, czy obietnice inwestycji nie do zrealizowania.

Kończąc już pragnę podkreślić, że nieprofesjonalnym z pana strony wydaje się być ocenianie mojego stosunku do pana, traktując je w kategorii szeroko rozumianej niechęci ale przede wszystkim ocenianie jej publicznie, bez rozmowy w cztery oczy, które być może rozwiały by pana domysły. Jest pan zarówno, Radnym jak i mieszkańcem naszej Gminy, dla której poświęciłam prawie dwie dekady pracy i współpracy z Radą Gminy-tłumaczyła wójt.

8 odpowiedzi

  1. Brawo Pani Wójt tak trzymać tego pieniacza ktory nic nie wnosi dobrego a wszystko krytykuje bo zbliżają się wybory i chce zaistnieć.

  2. 20 lat temu „zbierali” podpisy na wybudowanie ścieżki rowerowej Drążna- Koszuty i nic z tego nie wynikło… Lubię jeździć rowerem ale nie wiem czy do końca swojego życia przejadę się tą „ścieżką”…

  3. W konfrontacji wójt – radny, niestety 1:0 dla wójtowej. Radny przytoczył twarde argumenty, lecz niestety lekko się przeliczył z przykładami. Moim zdaniem największy problem gminy Słupca to nie wójt a radni. I nie tylko tej kadencji, poprzednich również. Tak jest, jeśli na radnego wybiera się wuja, ciotkę, kuzyna czy sąsiada. Radni poszli załatwić swoje interesy. Mam tu na myśli szeroką dyskusję nad reforma oświaty do której nie doszło właśnie z interesów poszczególnych radnych. Gracie wszyscy ale nie zespołowo tylko każdy z Was do własnej bramki. I podobnie dzieje się w innych radach, niestety. Może nie wszystkie pomysłu Pani wójt dotyczące reformy oświaty były dobre, lecz szanowni radni, weźcie pod uwagę czynnik ekonomiczny, sprawozdania finansowe poszczególnych placówek i prognozę na przyszłe lata, będziecie mieli wszystko jak na tacy. Tylko trzeba chcieć. Już więcej Wam nie podpowiadam

  4. Postawmy sprawy jasno- w naszej gminie nie dzieje się nic. Porównując ją do gmin sąsiadujących jak np. Golina to w naszej jest zastój i brak rozwoju. Dlaczego inne miejscowości potrafią pozyskiwać pieniądze że źródeł zewnętrznych a u nas cisza. Nikt tam nie narzeka, że próby pozyskania tych finansów są trudne lub skomplikowane. Czy mamy właściwie wklad własny, żeby móc startować z takimi wnioskami?! Dlaczego nasza gmina jest zadłużona i grozil nam zarząd komisaryczny. W świetle tego wszystkiego to chyba wina złego zarządzania gminą. Dlaczego na zarzuty Radnego Pani Wojt odpowiada dopiero teraz? Będziemy w tej chwili świadkami slownych przepychanek, a dalej zero poprawy. W tym wszystkim nie chodzi o Radnych czy Wójta….to mieszkańcy jak zawsze są poszkodowani. Zgadzam się, że czas na zmiany….ale wiem też, że nikt kto tu nastąpi nie będzie miał łatwo wybrnąć z tego bałaganu.

  5. O jakim poświęceniu pani wójt mówi? Darmo pani nie pracowała. Poza tym zawsze mogła pani zmienić pracę. Ale ta opcja byłaby niewątpliwie dla pani niekorzystna.

  6. Każdy z tych radnych jest czyimś wujem, ciotką, kuzynem czy sąsiadem. Radni zostali wybrani w demokratycznych wyborach. Może więc problemem nie są radni, a ludzie, którzy tych radnych wybrali. „Najlepszym argumentem przeciwko demokracji jest pięć minut rozmowy z przeciętnym wyborcą” – Winston Churchill. „Demokracja jest najgorszą formą rządu, z wyjątkiem wszystkich znanych do tej pory ustrojów” – także Churchill. Wnioski nasuwają się same.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *