Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wójt z absolutorium

Rada Gminy Strzałkowo udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Decyzja radnych była jednogłośna.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i udzielenie absolutorium wójtowi to najważniejsze kwestie jakie znalazły się w porządku obrad wczorajszej sesji. Budżet 2014 roku zamknął się na poziomie 30.838.374 zł po stronie dochodów i 29.529.761 zł po stronie wydatków, co stanowiło odpowiednio 98 i 96% planu. Ponad milionowa nadwyżka budżetowa przeznaczona została na spłątę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Dariusz Grzywiński, wójt gminy

 

 

Zanim przystąpiono do głosowania, radni zapoznali się z opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wykonania budżetu. W obu przypadkach były one pozytywne. W związku z tym Rada jednogłośnie przyjęłą sprawozdanie oraz udzieliła absolutorium wójtowi. Włodarz gminy podziękował radnym za ich decyzję, nie zapominając również o wszystkich pracownikach referatu finansowego, a w szczególności skarbnik Teresie Jóźwiak.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz