Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wycinka w obszarze chronionym? Nadleśnictwo wyjaśnia.

Informację dotyczącą wycinki w okolicach Zagórowa, która ma się odbywać w obszarze chronionym otrzymaliśmy od jednego z naszych czytelników. 

-Nadleśnictwo Grodziec prowadzi wycinkę w obszarze chronionego środowiska – użytek ekologiczny „Torfa” we Wrąbczynie. To unikalny ekosystem torfowisk i bagien, siedlisko wielu gatunków ptaków.

Prowadzenie wycinko spowoduje załamanie i zniszczenie ekosystemu. Proszę o zamieszczenie na ten temat informacji-czytamy w nadesłanej wiadomości.

 

Nadleśnictwo wyjaśnia

O sprawę zapytaliśmy w samym nadleśnictwie.-Uprzejmie informujemy, iż informacje zawarte w przytoczonej przez Państwo wiadomości nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Użytek ekologiczny „Torfa” to powołany Uchwałą Rady Miejskiej Zagórowa nr XXVII/289/2014, z 29.10.2014 r. obszar ochronny NA WNIOSEK NADLEŚNICTWA GRODZIEC, w którego zarządzie się znajduje. Użytki ekologiczne nie występują jako formy ochrony w ustawie o ochronie przyrody.

Jest do dobrowolna forma dbałości o środowisko w miejscach, które lokalna społeczność uzna za cenne. „Torfa” to śródleśne wyrobisko po eksploatacji torfu, które z biegiem czasu się znaturalizowało i występują tam rzadkie rośliny – torfowce i zwierzęta: kumak nizinny, zalatują tam żurawie i czaple (nie gniazdują).

Nadleśnictwo Grodziec chroni ten obszar i na jego terenie nie prowadzi żadnych prac mogących pogorszyć jego stan. Prace pielęgnacyjne były prowadzone w odległości blisko 400 m od granicy użytku ekologicznego. Był to zabieg usunięcia niektórych (ok. 10 %) drzew w młodym lesie w wieku 39 lat posadzonym ludzką ręką w 1983 roku.

Prace takie mają na celu umożliwienie jak najlepszych warunków wzrostu pozostałym drzewom, usunięcie drzew chorych i wadliwych. Przy okazji pozyskuje się niewielkie ilości drewna, które w tym przypadku są wykorzystywane do produkcji papieru. Zabieg ten nazywany trzebieżą wczesną jest zaplanowany w Planie Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Grodziec na lata 2018-2027, który jest tworzony przez wyspecjalizowana jednostkę Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej i zawiera również analizę oddziaływania na środowisko.

Plan taki jest konsultowany społecznie, na etapie tworzenia i tak było w przypadku Gminy i Miasta Zagórów, na której terenie położony jest użytek. Plan Urządzania Lasu został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw środowiska. Wykonanie tego zabiegu pielęgnacyjnego w odległości kilkudziesięciu wysokości drzew od użytku „Torfa” nie ma żadnego wpływy na stosunki wodne w obszarze objętym ochroną.

Nadleśnictwo Grodziec monitoruje stan tego siedliska i zgodnie z zaleceniami Planu Ochrony Przyrody dla tego obszaru może usuwać obcą roślinność inwazyjną, jeśliby się taka pojawiła. Co więcej ostatnie lata suszy i obniżenia wód gruntowych skłoniły nas ostatnio do rozważenia próby retencjonowania na tym obszarze większej ilości wody poprzez jej spiętrzenie ale po wizji lokalnej nie stwierdzono takiej możliwości.

Reasumując, Nadleśnictwo Grodziec jest inicjatorem ochrony użytku ekologicznego „Torfa”, nie prowadzi żadnych działań mogących zagrozić zachowaniu równowagi tego ekosystemu i w razie zagrożenia jego trwałości podejmie wszystkie możliwe aktywności dla jego ochrony- czytamy w odpowiedzi Michała Matołki z Nadleśnictwa Grodziec.

 

Stanowisko Gminy Zagórów

-W dniu 25.02.2022r. na terenie Nadleśnictwa Pyzdry odbyła się lustracja terenowa na użytku ekologicznym „Torfa” w oddziale 6 i. w oględzinach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zagórowie, nadleśnictwa Grodziec oraz przedstawicielkę lokalnej społeczności. Na podstawie wykonanego przeglądu stwierdzono, że na terenie objętym ochroną ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest jakichkolwiek prac związanych z pozyskaniem drewna.

Podczas oględzin przedstawiono lokalizację cięć związanych z lokalizacją Planu Urządzania Lasu w najbliższych latach. Przedstawiciele Nadleśnictwa poinformowali również przedstawicielkę lokalnej społeczności, że w oddziale 6a, który wskazała jako cenny przyrodniczo, nie będą prowadzone jakiekolwiek prace ponieważ Plan Urządzania Lasu nie zawiera wskazówek gospodarczych dla wymienionej powierzchni.

Stwierdzono również, że wykonane i planowane prace gospodarcze w dalszym otoczeniu użytku ekologicznego nie maja i nie będą maiły negatywnego wpływu na stosunki wodne oraz siedliska i gatunki zwierząt i roślin występujące na użytku ekologicznym „Torfa”- informuje w odpowiedzi na nasze pytania Maciej Ruciński, Specjalista do spraw ochrony środowiska  Urządu Miejskiego w Zagórowie.


Najnowsze komentarze
  • Wiele można by napisać na temat przedstawionych stanowisk gminy i nadleśnictwa. Postaram się wypunktować to, co wydaje mi się najważniejsze. 1. Nie był to zrąb pielęgnacyjny, eliminujący do 10 procent chorych drzew, lecz zrąb całkowity, gdzie na porębie nie zostawiono ani jednego drzewa z dziuplami, ani jednego dębu, tj. gatunku cennego i długowiecznego. Na zrębie zostały 3 – słownie – trzy drzewa, praktycznie bez żadnej wartości. 2. Za to na porębie widoczne sa pnie wielu wyciętych dębów, określenie wieku nie jest trudne, a więc przykładowo pniak o średnicy 75 cm, pomniejszony w obliczeniach do 60cm, pozwala powiedzieć, że wycięty dąb miał ok. 70 lat. 3. Nieprawdą jest, że wokół użytku ekologicznego TORFA pozostawiono pas szerokości kilkudziesięciu wysokości drzew .. W niektórych miejscach są to tylko dwie wysokości.Kilkadziesiąt wysokości drzew to granica poręby przy dukcie leśnym….. 4.Przedstawiciele gminy nic nie wiedzieli o konsultacjach społecznych w/s wycinki, a żeby potwierdzić, że się odbyły, należałoby przedstawić odpowiednie dokumenty 5. Cały obszar, również ten, na którym dokonano wycinki, to obszar Natura 2000, z całą pewnością wart tego, aby przy jakichkolwiek pracach leśnych dobrze się zastanowić. 6.Mamy zapytanie, gdzie podziały się wycięte dęby, bo z całą pewnością nie trafiły do papierni. 7.W odniesieniu do treści punktu 3m, nieprawdziwe jest twierdzenie, jakby prace odbywały się w odległości 400m od granicy użytku ekologicznego. 400 m to więcej niż granica zrębu przy dukcie leśnym. 8. Na potwierdzenie tego, gdzie miały być prowadzone zręby i gdzie mają być prowadzone w przyszłości, nadleśnictwo niech załączy do przedstawionego przez siebie stanowiska odpowiednie mapy. ..

  • „Torfa” raczejj powróciła do natury..i owszem użytek ekologiczny utworzyło nadeśnictwo na terenie gminy Zagórów..ale zgodnie z ustawa o ochronie prxyrody Art 6 ust 1 pkt8 użytek ekologiczny jest formą ochrony przyrody ..a nie dobrowolna formą dbałości o środowisko jak twierdz Pan Matłoka

Dodaj komentarz