Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Zapytaj prawnika: Korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych

Czy pracując w Słupcy mogę rozliczać wyjazdy służbowe do Poznania? 

Bartosz Majda
Adwokat Bartosz Majda kontakt: [email protected]

W przypadku korzystania przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych w odpowiedzi na zdane pytanie najważniejsze jest wyjaśnienie:

1.Czy używanie samochodu do jazd lokalnych oznacza jedynie jazdy w granicach administracyjnych miasta Słupca?

2. Czy możliwe jest używania samochodu w sposób zgodny z umową i przepisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (dalej jako Rozporządzenie) również na terenie miasta Poznania?

Pojęcie jazdy lokalnej

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu.

Co ważne – zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia stosuje się je do zwrotu kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub w miejscu uznanym jako stałe miejsce pracy pracownika.

Powyższe skutkuje tym, że w przypadku dojazdu do miejsca pracy samochodem prywatnym ewentualny zwrot kosztów przez pracodawcę powinien być uregulowany w drodze umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

W innych przypadkach korzystania z samochodu do celów służbowych takich jak wyjazdy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika, sposób rozliczania określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Stałość miejsca pracy

Istotną kwestią z punktu widzenia celowości zastosowania przepisów Rozporządzenia, którą należy rozważyć jest określenie stałego miejsca pracy pracownika.

Przede wszystkim należy wskazać, że z art. 775 Kodeksu pracy wynika, że pracownik może mieć stałe i niestałe („ruchome”, „zmienne”) miejsce pracy. Stąd też zakres „miejsca wykonywania pracy” jest szerszy niż zakres „stałego miejsca pracy”, co wyraża się w tym, iż spełnienie wymagania przewidzianego w art. 29 § 1 pkt 2 KP może polegać na wskazaniu stałego miejsca pracy, na wskazaniu obok stałego miejsca pracy także niestałego miejsca (miejsc) wykonywania pracy bądź na wskazaniu niestałych (zmiennych) miejsc pracy w dostateczny sposób określonych.

Co do zasady przyjmuje się, że stałe miejsce pracy to zasadniczo miejsce ściśle określone, w jednej miejscowości, czy nawet w jednej placówce zatrudnienia, w której praca jest regularnie świadczona (Zob.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.03.2008 r.; sygnatura I PK 230/07; LEX 508349).

Czy Poznań może być uznany za stałe miejsce pracy?

W związku z powyższym uznanie, że miasto Poznań jest stałym miejscem pracy pracownika byłoby zasadne w przypadku kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek:

1.w umowie zawartej z pracownikiem jako miejsce wykonywania pracy wskazane zostałoby miasto Poznań,

2.w umowie nie zostałyby wskazane inne miejsca pracy, charakter świadczonej pracy wskazywałby, iż jest ona świadczona stale w jednym miejscu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w przypadku gdyby pracownik posiadał stałe miejsce pracy poza Słupcą będącą siedzibą pracodawcy, to również w tej innej miejscowości byłby uprawniony do korzystania z samochodu do celów służbowych, na warunkach ustalonych w umowie zawartej z pracodawcą.

Jaka stawka zwrotu

Na zakończenie wskazać należy, że koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1. dla samochodu osobowego:
a)  o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
b)  o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,

2. dla motocykla – 0,2302 zł,

3. dla motoroweru – 0,1382 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *