Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Zapytaj prawnika: Odszkodowanie od sprawcy wypadku

W okresie zimowym znacznie wzrasta ilość wypadków samochodowych, w których często udział biorą również piesi. Jedynym „pozytywnym“ aspektem udziału w takim zdarzeniu jest to, że kierowcy powinni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, co z kolei skutkuje tym, że zawsze istnieje podmiot (ubezpieczyciel), który jest wypłacalny i od którego można żądać odszkodowania za wypadek.

Bartosz Majda
Adwokat Bartosz Majda kontakt: [email protected]

Czego można żądać od sprawcy wypadku i ubezpieczyciela?
Żądania jakie poszkodowany może kierować do sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela można podzielić na trzy grupy:
-odszkodowanie za szkodę
-zadośćuczynienie za krzywdę
-rentę

Naprawienie szkody
W ramach odszkodowania za szkodę ubezpieczyciel powinien zapłacić poszkodowanemu za szkodę jaką ten poniósł w związku z wypadkiem. Przykładowo można tutaj wskazać:
-koszty leczenia (leki, kule, rehabilitacja)
-koszty zniszczonych ubrań
-koszty dojazdów na leczenie

Generalnie kwota wypłacona z tego tytułu powinna odpowiadać wydatkom jakie poczynił poszkodowany w celu doprowadzenie swojego zdrowia do należytego stanu.

Zadośćuczynienie za krzywdę
Krzywda mieści w sobie wszelkie ujemne następstwa uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Chodzi tu o krzywdę rozumianą jako cierpienia fizyczne – ból i inne dolegliwości oraz cierpienie psychiczne – ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia. (Zob.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 czerwca 2014 r. sygn. akt I ACa 124/14) Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie doznanej krzywdy i obejmuje ono cierpienia mające charakter trwały, jak i przemijający. Zadośćuczynienie powinno być odpowiednie i służyć złagodzeniu doznanej krzywdy. Co ważne dla właściwego spełnienia swej funkcji kompensacyjnej zadośćuczynienie nie może być symboliczne i przedstawiać musi ekonomicznie odczuwalną wartość. (Zob.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w wyroku z dnia 17 kwietnia 2014 r. sygn. akt I ACa 85/14) Kwota jaką można otrzymać z tego tytułu jest uzależniona od konkretnego przypadku i może być ona symboliczna jak np. 100 zł jak i mieć znaczą wysokość jak np. 500 000 zł.

Renta
Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.Zasądzenie renty z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego aktualne jest wówczas, gdy w wyniku doznanej szkody istnieje konieczność ponoszenia wyższych kosztów utrzymania w zakresie usprawiedliwionych potrzeb w porównaniu do stanu sprzed wyrządzenia szkody.

Termin w jakim ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie
Ustawowy terminem w jakim ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie po otrzymaniu zgłoszenia szkody został określony na 30 dni. W przypadku braku dokonania płatności przez ubezpieczyciela w tym terminie możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.
Na zakończenie należy zauważyć, iż w powyżej określonym terminie ubezpieczyciele zazwyczaj dokonują jedynie symbolicznych wypłat i to pomimo tego, że kwota należnego odszkodowania za szkodę, zadośćuczynienie lub rentę powinna być znacznie wyższa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *