Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Zapytaj prawnika: Przedawnienie roszczeń

Zaciągając zobowiązania (np. biorąc pożyczkę) każdy jest świadomy, że powinien je spełnić (np. oddając pieniądze pożyczkodawcy). Jednakże zdarzają się czasem sytuacje, gdy spełnienie świadczenia w danym momencie nie jest możliwe. W związku z tym, w celu uniknięcia sytuacji, w której długi (związane z roszczeniami majątkowymi) będą ciążyły na dłużnikach bezterminowo ustawodawca wprowadził tzw. terminy przedawnienia.

Bartosz Majda
Adwokat Bartosz Majda kontakt: [email protected]

Co to jest przedawnienie?

Zgodnie z art. 117 KC po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Co ważne, korzystanie z tego uprawnienia nie jest możliwe jeśli osoba taka zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Jakie są terminy przedawnienia?

Główne terminy przedawnienia zostały określone w art. 118 KC i wynoszą one:

10 lat – termin generalny i ma on zastosowanie jeśli w ustawie nie zostanie określony inny termin;
3 lata – dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. świadczenia alimentacyjne, obowiązek zapłaty czynszu)
3 lata – dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Należy jednak pamiętać, iż dla niektórych umów ustawodawca przewidział terminy szczegółowe, które będą miały zastosowanie w miejsce terminów powyżej wskazanych (np. w przypadku umowy sprzedaży roszczenia sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą przedawniają się z okresem 2 lat).

Czy terminy przedawnienia mogą ulec zmianie?

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Jednakże terminy przedawnienia mogą nie rozpoczynać biegu lub być zawieszane. Głównymi sytuacjami wywołującymi taki skutek są:

1)co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
2)co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
3)co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
4)co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Ponadto terminy przedawnienia mogą ulec przerwaniu, co oznacza, iż od chwili przerwania biegną one od początku. Zdarzeniami, które skutkują przerwaniem biegu przedawnienia są:

1)przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2)przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
przez wszczęcie mediacji.

Co w przypadku wyroków sądowych?

Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.

Taki sam skutek ma stwierdzenie roszczenia w drodze orzeczenia innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

W przypadku stwierdzenia roszczenia w powyższy sposób dotyczy świadczenia okresowego, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *