Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zapytaj prawnika: Zapłata za urządzenia przesyłowe?

Co zrobić jeśli mam na działce linię wysokiego napięcia, gazociąg lub wodociąg?

Bartosz Majda

Adwokat Bartosz Majda kontakt: b.majda@majda-kancelaria.pl

Zarówno linie wysokiego napięcia (te naziemne oraz podziemne) jak i instalacje gazociągów i wodociągów są tzw. urządzeniami przesyłowymi, które należą do przedsiębiorstw energetycznych (np. ENEA, Aquanet). W związku z tym, iż ingerują one w znaczącym stopniu w możliwość korzystania z nieruchomości, na których się znajdują, możliwe i w pełni uzasadnione jest kierowanie przez właścicieli takich nieruchomości roszczeń o zapłatę przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym.

Jakie roszczenia?

Kiedy na Państwa działce znajduje się jedno z powyżej wskazanych urządzeń przesyłowych możliwe jest uzyskanie zapłaty m. in. z tytułu: Bezumownego korzystania z Państwa nieruchomości.Taka możliwość istnieje wtedy, gdy przed powstaniem ww. urządzeń nikt nie zwrócił się do Państwa lub Państwa poprzedników (np. ojciec, matka, dziadek, babcia) o zgodę na wybudowanie takich urządzeń lub też pomimo takiej zgody nie uregulowano sposobu rozliczenia z tego tytułu. W takim przypadku zasadniczo przysługuje Państwu roszczenie o zapłatę za bezumowne korzystanie z Państwa nieruchomości za okres do 10 lat wstecz. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wielkości zajętej nieruchomości i stopnia jej zajęcia przez ww. urządzenia, a także sposobu w jaki utrudniają one normalne korzystanie z Państwa nieruchomości.

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności

Jeżeli wiecie Państwo, iż istniejące na Państwa nieruchomości urządzenia znajdują się tam pomimo braku umownego uregulowanie tej kwestii, to możecie wystąpić o zawarcie umowy regulującej zasady i wysokość wynagrodzenia z tego tytułu. Jeśli przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie chciało takiej umowy zawrzeć to możecie Państwo wystąpić do Sądu o ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Państwu z tego tytułu. Wynagrodzenie może być ustalone jednorazowo za cały okres ustanowienia służebności. Warto w takim przypadku zwrócić uwagę na okres za jaki takie wynagrodzenie jest wypłacane – przedsiębiorstwa energetyczne często nalegają, aby było ono za cały okres istnienia służebności, co oznacza, iż ta jedna wypłata wyłącza późniejszą możliwość ponownego dochodzenia wynagrodzenia lub negocjowania jego wysokości.

Innym rozwiązaniem jest uznanie, iż takie jednorazowe wynagrodzenie płatne będzie np. za okres 20 lat trwania służebności. Po upływie tak ustalonego terminu ponownie otwiera się możliwość dochodzenia opłaty od przedsiębiorstwa energetycznego.Wynagrodzenie może również zostać uregulowane jako wypłaty miesięczne np. za cały okres istnienia służebności. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, że tak długo jak będzie istniała służebność tak długo będziecie Państwo otrzymywać stałe wpłaty miesięczne.

Jak ustalana jest wysokość wynagrodzenia?

Możliwości są zasadniczo trzy:

1 .Właściciel wspólnie z przedsiębiorstwem ustalą wysokość wynagrodzenia.
2. Na zlecenie właściciela lub przedsiębiorcy wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie przez rzeczoznawcę i obie strony zaakceptują taką wycenę.
3. W przypadku postępowania sądowego wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie przez biegłego sądowego wyznaczonego przez Sąd – w takim przypadku zasadniczo Sąd jest związany taką wyceną, o ile zostanie ona sporządzona w należyty sposób.

Komu przysługują roszczenia? 

Opisane powyżej roszczenia przysługują właścicielom nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe (wodociągi, gazociągi, linie wysokiego napięcia). Co ważne – mogą być to zarówno osoby fizyczne – prywatni właścicieli gruntów (czyli urządzenie może przebiegać np. przez działkę z domkiem jednorodzinnym, gospodarstwem rolnym), jak również przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (gdy urządzenie przebiega np. przez teren, na którym znajduje się zakład pracy lub skład magazynowy). Reasumując wskazać należy, iż w przypadku korzystania z czyjejś nieruchomości w pełni zasadne jest uregulowanie kwestii wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości.

*Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Niezbędne bowiem dla udzielenia wszelkich porad prawnych jest zapoznanie się ze stanem faktycznym danej sprawy, który może w znacznym stopniu rzutować na dokonaną ocenę. W związku z tym przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań konieczne jest udanie się do adwokata lub radcy prawnego w celu uzyskania porady uwzględniającej stan faktyczny istniejący w Państwa przypadku.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz